CARE4WATER เดินทางส่งมอบน้ำสะอาด สร้างชีวิตกับ BMW

“น้ำ” มีความสำคัญกับทุกชีวิตบนพื้นโลก..เป็นเรื่องจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ แต่การจะมีน้ำสะอาดเอาไว้บริโภคเป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ในทุกครัวเรือน จริงอยู่ที่ว่าพวกเราอาศัยอยู่ในเมืองมีไฟฟ้า มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ และมีน้ำเอาไว้กินไว้ใช้ เพียงแค่เปิดก๊อกก็มีน้ำสะอาดเอามาใช้ได้สบายๆ แต่สำหรับในบางพื้นที่ห่างไกล “น้ำสะอาด” ยังเป็นสิ่งที่จับต้องได้ยาก บางครัวเรือนอาศัยรองน้ำจากน้ำฝน หรือใช้น้ำจากแม่น้ำ ลำธาร ซึ่งไม่อาจรู้ได้ว่าน้ำที่ได้มานั้นมีความสะอาด และจะไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย

Read more